BEDRIJFSGEGEVENS-ALGEMENEVOORWAARDEN

Bedrijf RDG-RAIL   eigenaar J.M Deelstra-Maissan

Dutch Chamber of Commerce / KvK   64446158   Rotterdam

VAT/BTW  NL 135939367B01 

Bankgegevens


IBAN/SEPA Nummer: NL96 KNAB 0256 8214 88

BIC Nummer: KNABNL2H

Bank:KNAB 


 Voor garantie lees art.13 alg. voorwaarden 


 

Formulier herroepingsrecht-retour PDF

RDG-RAIL Modelformulier voor_herroeping/retour

Neem de volgende stappen om je bestelling te retourneren:

1:

Meld je retour via het retourformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, maar ten minste de verplichte onderdelen. Retouren die niet vooraf gemeld zijn, worden niet in behandeling genomen.

2:

Je ontvangt van RDG-RAIL kosteloos een retourlabel. Gebruik dit retourlabel om de zending naar RDG-RAIL te retourneren.

3:

Verpak het product in onbeschadigde en volledige staat en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele verpakking en zend deze met het ontvangen label retour. Retourzendingen worden verzorgd door PostNL en dienen bij het dichtstbijzijnde PostNL punt ingeleverd te worden, tenzij anders vermeld. RDG-RAIL vergoedt enkel de kosten voor de retourzending indien gebruik is gemaakt van het door RDG-RAIL ontvangen retourlabel.

4:

Indien het retour binnen 14 dagen na aanmelding van de retour in goede orde is ontvangen, maakt RDG-RAIL het aankoopbedrag inclusief eventueel betaalde verzendkosten voor de eerste zending over via de gebruikte betaalmethode.

Let op: Retourneren voor bestellingen onder de €25

Ook voor bestellingen onder de €25 geldt een bedenktijd van 14 dagen.

Voor bestellingen onder de €25 zijn de retour kosten voor eigen rekening. 


Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door RDG-RAIL.com te sluiten overeenkomsten. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder RDG-RAIL.com:

(webwinkel) RDG-RAIL.com, te Krimpen a/d IJssel ingeschreven KvK te Rotterdam onder nummer: 64446158

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie door RDG-RAIL.com een prestatie of leverantie wordt verricht. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, is de natuurlijke persoon door wie of ten wiens behoeve opdracht is gegeven tot het sluiten van de overeenkomst naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijke voor de nakoming van die overeenkomst. Van deze voorwaarden afwijkende of aanvullende bepalingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk met RDG-RAIL.com zijn overeengekomen.

Artikel 2: De overeenkomst

Een koopovereenkomst komt tot stand tijdens het plaatsen van een bestelling. Hiervoor dient u uw bestelling te bevestigen tijdens de bestelprocedure.

Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Met het plaatsen van uw bestelling gaat u tevens akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtgever een aanbod van RDG-RAIL.com aanvaardt, tenzij RDG-RAIL het aanbod binnen 10 dagen na aanvaarding door opdrachtgever intrekt zonder uitvoering te hebben gegeven aan de overeenkomst. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte van RDG-RAIL.com worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst pas tot stand, indien RDG-RAIL.com aan opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Aan kennelijk vergissingen of schrijffouten in de offerte of enige andere aanbieding kan RDG-RAIL.com niet worden gehouden. Tenzij anders aangegeven, heeft de offerte of aanbieding een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien de door opdrachtgever bestelde zaken niet op voorraad zijn, dan wel deze speciaal door RDG-RAIL.com dienen te worden besteld is

RDG-RAIL.com gerechtigd een aanbetaling van maximaal 50% te eisen, alvorens een overeenkomst wordt gesloten of aan een gesloten overeenkomst uitvoering wordt gegeven.

Artikel 3: Prijswijziging

Indien zich na het sluiten van de overeenkomst prijsstijgingen voordoen is RDG-RAIL.com gerechtigd deze wijzigingen aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de in het vorige lid bedoelde wijziging zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is een opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 4: Levering en eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken direct af te nemen van RDG-RAIL.com. Zolang opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, blijven de door RDG-RAIL.com gebruikte, feitelijk geleverde of te verwerken materialen eigendom van RDG-RAIL.com.

De bestelde artikelen worden in de regel binnen 5 werkdagen, na ontvangst van de betaling, geleverd. Er geldt echter een wettelijke maximale levertijd van 30 dagen, tenzij de opdrachtgever expliciet toestemming geeft dat de levering langer kan duren. Is dat niet het geval, en de aankoop wordt niet binnen dertig dagen geleverd, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

In het geval dat het artikel niet op voorraad is, behoudt RDG-RAIL.com zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, de huidige bestelling van het artikel te annuleren en als nieuwe bestelling in bestelling te nemen, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.

Bij niet tijdige levering dienen wij ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen, gedurende welke de bieder/koper de levering alsnog dient te accepteren.

Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming en/of aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Indien de producten of bestelling zijn afgeleverd bij de buren, huisgenoten of derden, zijn indien zij hiervoor getekend hebben zij ten alle tijden aansprakelijk voor het niet compleet, defect of zoekraken van de producten of bestelling.

Mocht hetgeen overeengekomen is door welke omstandigheid niet haalbaar zijn dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd aan te vragen.

a) Levertijd

Bij de artikelen in de webwinkel wordt de voorraad status aangegeven, deze zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleent. Onderdelen of producten zijn niet altijd geheel op voorraad. Deze worden door RDG-RAIL.com besteld bij de desbetreffende leverancier of zelf gereproduceerd (indien het eigen producten betreft) op het moment dat wij uw betaling hiervan ontvangen hebben. De indicatie levertijd van onderdelen is +/- 6 weken.

b) Levertijd overige artikelen

De overige artikelen worden geleverd in overleg met de klant. Om de prijzen van de producten uit het aanbod in de webwinkel zo laag mogelijk te houden werken wij met een minimale voorraad.

Artikelen en zendingen met een totaal gewicht boven de 30 kilo of bij een pakket omvang van 300 cm kunnen niet in 1 pakket verzonden worden, deze kunnen wel indien mogelijk als 2 aparte zendingen aangeboden worden. Neem via de website RDG-RAIL.com contact met ons op voor overleg hieromtrent.

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. RDG-RAL.com is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 5: Schadevergoeding

RDG-RAIL.com is bij de uitvoering van een overeenkomst nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade door glasbreuk, uitstroming van water, schade van derden, winstderving etc.

RDG-RAIL.com is te allen tijde bevoegd de ontstane schade te beperken of ongedaan te maken.

Artikel 6: Acties en aanbiedingen

Wij houden ons het recht voor om voor Acties en aanbiedingen af te wijken van onze betalingscondities en een maximale betalingstermijn van 7 dagen te hanteren. De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten c.q. andere fouten.

Kortingsacties in de webwinkel RDG-RAIL.com zijn enkel geldig op voorradige artikelen, tenzij specifiek anders vermeld.

Artikel 7: Uitvoeringstermijn

Onder uitvoeringstermijn wordt verstaan: de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De uitvoeringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een eind termijn is gesteld. Een bedongen uitvoeringstermijn gaat niet in dan nadat de overeenkomst tussen partijen definitief is en alle voor de uitvoering van die prestatie noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van RDG-RAIL.com.

Indien de uitvoeringstermijn bij benadering is overeengekomen , is RDG-RAIL.com verplicht zich zoveel mogelijk aan deze uitvoeringstermijn te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor gevolgschade ingevolge een overschrijding, hoe ook genaamd. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn wordt RDG-RAIL.com een nadere termijn gegund om alsnog na te komen. Overschrijding van een indicatieve uitvoeringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht op niet nakoming c.q. opschorting van enige jegens RDG-RAIL.com gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit of bereidheid van opdrachtgever is RDG-RAIL.com gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden of de levering van materialen op te schorten totdat opdrachtgever genoegzame zekerheid heeft gesteld voor de betaling daarvan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door RDG-RAIL.com als gevolg van deze vertraging geleden of te lijden schade.

Artikel 8: Betaling

Verzending van het gekochte artikel/product geschiedt na ontvangst van betaling binnen de gestelde levertermijn.

Tenzij anders is overeengekomen geldt als betalingstermijn een periode van 7 dagen na factuurdatum. Indien wij uw betaling niet binnen 7 dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Bij te late betaling is opdrachtgever conform artikel 13 van rechtswege in gebreke. Over het openstaande bedrag is opdrachtgever een vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd, ingaande op de 15e dag na factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een gehele maand gerekend.

Voorts is opdrachtgever alsdan de buitengerechtelijke incassokosten conform het tarief van de incasso uitvoerder verschuldigd. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens RDG-RAIL.com op te schorten of zich op verrekening te beroepen.

Artikel 9: Annulering

Bij annulering (schriftelijk!) van de overeenkomst door opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 15% van hetgeen opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij RDG-RAIL.com aannemelijk kan maken, dat haar schade groter is.

Bij speciale bestellingen zal de opdrachtgever gehouden zijn 50% van de koopprijs te betalen. De kosten voor reeds uitgevoerde meerwerk zoals, verouderen of andere speciale wensen worden voor 75% in rekening gebracht.

Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze schriftelijke zijn ingediend.

Artikel 10: Extra kosten, meerwerk, minderwerk

Kosten die ontstaan doordat opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering van het werk mogelijk te doen zijn, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht. Meer- of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door opdrachtgever worden verlangd of voor het juist functioneren van de gekochte artikelen nodig zijn. Indien het verricht meerwerk bestaat uit een aanvullende levering van goederen waarvoor vaste verkoopprijzen worden gehanteerd, is opdrachtgever die winkelprijs verschuldigd.

Artikel 11: Overmacht

RDG-RAIL.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van RDG-RAIL.com is sprake, indien na het sluiten van de overeenkomst zich een omstandigheid openbaart, die niet is te wijten aan de schuld van RDG-RAIL.com, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van RDG-RAIL.com komt. Indien door overmacht de uitvoering van aangenomen werk meer dan 2 maanden wordt vertraagd is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval kan opdrachtgever geen schadevergoeding van RDG-RAIL.com vorderen. Indien overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft opdrachtgever, indien door de overmacht de resterende uitvoering van het werk met meer dan 2 maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte naar rato te betalen. Zodra een in lid 2 bedoelde situatie zich voordoet of dreigt voor te doen, zal RDG-RAIL.com daarvan mededeling doen aan opdrachtgever.

Artikel 12: Reclames

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan RDG-RAIL.com te melden. Reclame te zake van leveranties dienen binnen 48 uur nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons gedaan te worden. Dit kan via de website RDG-RAIL.com. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis her-levering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen, hetzij het aankoop bedrag van het product te crediteren. U kunt ons bereiken via contact op de website RDG-RAIL.com

Alle goederen die middels een pakket verzendingen verstuurd zijn met standaard verzending zijn niet verzekerd. Verzekerde verzending dient apart aangegeven te worden. Deze optie wordt aangegeven op website bij verzending. Transport schade dient de ontvanger echter ten alle tijden zelf bij de vervoerder te melden.

Tenzij anders overeengekomen komen eventuele kosten voor het retour zenden van de goederen/producten voor kosten van de opdrachtgever.

Artikel 13: Conformiteit en garantie

RDG-RAIL.com, staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door RDG-RAIL.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Afhandelen garantieprocedure

Het is vervelend als een artikel niet of niet naar behoren functioneert. Volg altijd de gebruiksaanwijzing voor eventuele probleemoplossingen.

Als er een artikel direct na ontvangst niet goed functioneert, dient u dit aan ons zo snel mogelijk kenbaar te maken. Neem in dit geval contact met ons op.

Mocht het artikel toch niet in orde te zijn, zullen wij altijd een oplossing voorstellen.

Volg de volgende stappen als u aanspraak wilt maken op / een garantie wilt claimen:

Meldt binnen de garantietermijn het probleem.

Stuur het defecte artikel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de melding.

Verpak het garantieartikel deugdelijk als u het verstuurt.

In de garantiezending dient duidelijk een briefje met adresgegevens en telefoonnummer alsmede de omschrijving van het probleem vermeld te staan. Voeg ook een kopie van het aankoopbewijs toe.

De consument draagt het risico voor verzending, wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.

Artikel 14: Ontbinding

Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en RDG-RAIL.com is gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, na een daartoe bestemde schriftelijk verklaring, in de navolgende gevallen als ontbonden te beschouwen:

Indien opdrachtgever nalatig is met het betalen van 1 of meer termijnen.

Indien opdrachtgever enige bepaling van de overeenkomst niet nakomt.

Indien conservatoir of executoriaal beslag mocht worden gelegd op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever of op de door RDG-RAIL.com verwerkte of feitelijk geleverde zaken.

Indien het faillissement van, of surseance van betaling door, opdrachtgever mocht worden aangevraagd of een regeling zijner schulden aan zijn schuldeisers mocht worden aangeboden.

Indien opdrachtgever gaat liquideren of opeisbare schulden onbetaald laat

Indien opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld of op enige andere wijze de beschikking of het beheer over zijn vermogen verliest.

Door de ontbinding worden de over en weer bestaande verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door RDG-RAIL.com geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 15: Verjaring

Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, gehoudens bepalingen van dwingend recht na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken zijn geleverd of werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 16: Geschillen

Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen worden beslecht door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 17: Herroepingsrecht/Retourrecht

De koper heeft het recht om binnen 14 werkdagen (2 weken) na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, en op maat gebouwde producten en speciaal in opdracht bestelde producten.

De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden binnen deze termijn van 14 dagen. De verzendkosten komen voor rekening van de koper en worden derhalve niet vergoed. RDG-RAIL.com betaalt binnen een periode van 21 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen of het annuleren van de bestelling het betaalde bedrag terug aan de koper. Eventuele extra kosten voor afwijkende verzending komen voor kosten van de opdrachtgever.

Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht is de opdrachtgever (wettelijk) verplicht het formulier voor herroepingsrecht volledig ingevuld aan ons toe te sturen (per e-mail of post) en (een kopie) met bij de retourzending mee te sturen. Deze melding dienen wij uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen toegestuurd te krijgen. De datum poststempel of de datum van de e-mailserver gelden hierbij als verzenddatum.

Formulier voor herroeping> U kunt dit formulier opvragen per mail bij ons,

a) Artikelen buiten de standaard voorraad

Artikelen die niet op onze online shop staan en / of op speciaal verzoek van de klant worden besteld/geproduceerd vallen buiten de herroepingsrecht, na betaling van het orderbedrag of afgesproken voorschot is retourneren wel mogelijk alleen zal er een boete van 20% van het orderbedrag ingehouden worden.

Update: 6  Oktober 2017 RDG-RAIL.com